Em sinh viên kính cận thích show hàng ở ngoài đường và cái kết